Adress
11 Robine Est
33710 MOMBRIER
FRANKRIKE
Kontakt
contact@chocolat-noir.net
Mobil: 06 18 00 34 76
Tillbaka till

Villkor och anvisningar för försäljning

ARTIKEL 1 - DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKORENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE :

 

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller ipso jure mellan :

 • Claude-Philippe CAZEMAJOUR, en enskild näringsidkare som är känd under handelsnamnet "CHOCOLAT NOIR", vars företagsadress är 11 Robine Est - 33710 MOMBRIER och som är registrerad i SIRENE-registret under nummer 450 998 836 (nedan kallat "företaget"). Tjänsteleverantör"), och
 • Tjänsteleverantörens kunder är varje fysisk eller juridisk person som agerar inom ramen för och för behoven av sin verksamhet som bedrivs som ett regelbundet yrke och som vederbörligen och giltigt har accepterat ett erbjudande om avtal från Tjänsteleverantören (nedan kallad "Kunden"). Kund"eller Kunder ") ;

 

Och för alla beställningar som görs direkt hos Tjänsteleverantören och alla tjänster som presenteras på CHOCOLAT NOIRs webbplats (tillgänglig på följande adress: https://agence-publicite-communication.com/, nedan kallad "Tjänsteleverantören"). Webbplats ").

 

Tjänsteleverantören erbjuder :

 • Skapande av webbplatser, onlinebutiker eller webbpresentationer ;
 • Digital tillväxt, d.v.s. kommunikationsrådgivning på sociala nätverk, dene-posthantering av onlineannonsering och sökmotoroptimering;
 • Grafisk design på digitala medier (Powerpoint, e-postsignaturer etc.) ;
 • Design, optimering och användning av generativa och textuella artificiella intelligenser samt av snabb teknik;
 • Grafisk utformning och design av logotyper, grafiska stadgar, varumärken (varumärke)produkter och förpackningar (förpackning och motstående) ;
 • Reklamtryck (kataloger, broschyrer, foldrar), flygbladtrillingar...), marknadsföring Direkttryck (affischer, press, reklam på försäljningsställen etc.) och tryckning av säljmaterial (visitkort, korrespondens, hälsningskort, brevpapper, mappar etc.);
 • Design av skyltar för lokala myndigheter och företag;
 • Illustration, fotografering och videoproduktion för reklamändamål.

 

Innan Kunden accepterar Tjänsteleverantörens erbjudande om att ingå avtal har dessa allmänna försäljningsvillkor gjorts tillgängliga för Kunden i enlighet med bestämmelserna i artikel L. 441-1 i den franska handelslagen.

 

Alla beställningar som görs och alla tjänster som tillhandahålls direkt med Tjänsteleverantören innebär att Kunden utan förbehåll godkänner dessa allmänna försäljningsvillkor, vilka har företräde framför alla andra villkor, med undantag för de villkor som uttryckligen godkänts av Tjänsteleverantören.

 

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst anpassa eller ändra dessa allmänna försäljningsvillkor.

 

I detta fall gäller endast de allmänna försäljningsvillkor som är i kraft vid tidpunkten för validering av en beställning eller slutförande av en tjänst.

 

Tjänsteleverantören rekommenderar kunderna att spara och/eller skriva ut dessa allmänna försäljningsvillkor för förvaring och för att vid behov kunna åberopa dem när som helst under avtalets fullgörande.

 

 

ARTIKEL 2 - ERBJUDANDE OM AVTAL :

 

Kunden försäkrar att han eller hon har läst och godkänt dessa allmänna försäljningsvillkor innan beställning av tjänster görs.

 

Beställningar görs direkt till tjänsteleverantören.

 

Inga beställningar får göras på webbplatsen, som endast är avsedd att presentera de erbjudanden och tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören.

 

För att vara giltigt måste varje erbjudande om att ingå avtal upprättas av Tjänsteleverantören på grundval av dess tjänsteofferter, vilka är giltiga i TRE (3) månader från det datum då de upprättades.

 

Kundens godkännande visas genom att datum för godkännande och de handskrivna orden "..." anbringas på offerten för tjänster. Jag accepterar härmed utan förbehåll dessa försäljningsvillkor, av vilka jag bekräftar att jag har mottagit och läst en kopia. "och dess signatur.

 

Avtalsinformationen presenteras på franska.

 

I avsaknad av bevis på motsatsen utgör de uppgifter som registreras av Tjänsteleverantören (direkt eller via Webbplatsen) bevis på alla transaktioner mellan Tjänsteleverantören och dess Kund.

 

Avtalsinformation som rör beställningen (särskilt beställningsnumret) kommer att bekräftas via e-post i god tid och senast när tjänsterna tillhandahålls.

 

En faktura skickas till kunden när depositionen begärs och när den avtalade tjänsten utförs.

 

De uppgifter som Kunden lämnar vid beställningen (särskilt namn eller företagsnamn och den adress där tjänsten ska tillhandahållas) är bindande.

 

Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig om ett fel i beställningen förhindrar eller försenar tillhandahållandet av tjänster.

 

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att neka order från Kunder med vilka det finns eller har funnits en tvist om betalning av en tidigare order.

 

ARTIKEL 3 - PRISER :

3.1 Allmän information :

 

Alla priser för tjänster som erbjuds av Tjänsteleverantören och, i förekommande fall, via Webbplatsen, är uttryckta i euro exklusive skatt.

 

Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser, men förbinder sig att tillämpa de priser som gäller när beställningen av tjänsterna bekräftas.

3,2 Rabatter :

 

Ingen rabatt kommer att beviljas för tidig betalning.

3.3. Rabatter och prisavdrag :

 

Eventuella rabatter och avdrag som Tjänsteleverantören beviljar sina Kunder kommer att framgå som särskilda villkor på aktuella offerter och fakturor.

3.4. Betalningsvillkor :

 

När ett erbjudande om att ingå ett avtal har utfärdats på ett giltigt sätt av Tjänsteleverantören och accepterats på ett giltigt sätt av Kunden, i enlighet med artikel 2 ovan, kommer Tjänsteleverantören att skicka Kunden en depositionsfaktura som motsvarar TRETTIO PROCENT (30,00%) av det belopp som anges i det eller de dokument som utgör erbjudandet om att ingå ett avtal.

 

Tjänsteleverantören har rätt att inte påbörja utförandet av de avtalade tjänsterna förrän den har mottagit en fullständig och effektiv betalning av denna deposition.

 

Tjänsteleverantören upprättar därefter sin(a) faktura(er), i en eller flera delbetalningar, och skickar dem till kunden i takt med att de avtalade tjänsterna utförs.

 

Under alla omständigheter upprättar Tjänsteleverantören en samlingsfaktura för att reglera alla konton när de har slutförts i sin helhet, och skickar den också till Kunden.

 

Om inte annat uttryckligen anges i särskilda villkor ska priset betalas kontant inom trettio (30) dagar från den dag då Tjänsteleverantören skickat faktura till Kunden.

 

Betalningar till Tjänsteleverantören får under inga omständigheter ställas in eller bli föremål för någon minskning eller kompensation utan Tjänsteleverantörens skriftliga medgivande.

 

Vid utebliven betalning på förfallodagen tillkommer dröjsmålsränta motsvarande Europeiska centralbankens (ECB) halvårsvisa styrränta (Refi rate), gällande den 1 januari.er Januari eller 1er juli innevarande år, beroende på beställningsdatum, plus tio (10,00) poäng. Dessa påföljder beräknas på beloppet, inklusive alla skatter, av det belopp som fortfarande ska betalas till tjänsteleverantören. De kommer att tillämpas från och med dagen efter det betalningsdatum som anges på fakturan eller, om så inte är fallet, den 31 juli.th dagen efter dagen för mottagandet av varorna eller slutförandet av tjänsten.

 

Dröjsmålsränta utgår utan att påminnelse behöver skickas.

 

I enlighet med artikel D. 441-5 i den franska handelslagen ska gäldenären vid försenad betalning automatiskt vara skyldig sin borgenär, utöver de dröjsmålspåföljder som redan föreskrivs i lag, en fast ersättning för inkassokostnader på fyrtio (40,00) euro.

 

Varje betalning som görs till tjänsteleverantören ska dras av från de förfallna beloppen, oavsett orsak, med början från de belopp som förfaller tidigast.

 

Om priset inte betalas på förfallodagen kan tjänsteleverantören automatiskt säga upp avtalet med kunden, femton (15) dagar efter att en formell underrättelse har förblivit utan verkan, utan att det påverkar eventuella skadestånd som kan krävas av tjänsteleverantören.

 

Slutligen specificerar och accepterar Kunden att de enda betalningsmedel som accepteras av Tjänsteleverantören är följande: betal- och kreditkort, innehavarcheckar och bankcheckar, kontanter (inom de gränser som tillåts enligt lag) och banköverföringar.

ARTIKEL 4 - TILLGÄNGLIGHET :

 

Service- och priserbjudanden är giltiga så länge de är synliga på Webbplatsen.

 

Om det är omöjligt eller försenat att utföra de beställda tjänsterna kommer Kunden att informeras om den tidsram inom vilken de kan utföras.

 

Om Kunden inte vill vänta, eller om det är definitivt omöjligt, kommer Kunden att återbetalas hela det betalda beloppet.

 

ARTIKEL 5 - PRESTATION :

 

Kundens tillgång till de tjänster som erbjuds av Tjänsteleverantören är personlig och kan inte överlåtas, förutom med uttryckligt skriftligt förhandsgodkännande från Tjänsteleverantören, som därför förbehåller sig rätten att neka tillgång till de beställda tjänsterna till någon annan person än den kund som gjort beställningen.

 

De tjänster som beställts av kunden utförs i enlighet med det schema och den frekvens som avtalats mellan kunden och tjänsteleverantören.

 

Varje överträdelse från kundens eller tjänsteleverantörens sida ger den andra parten rätt att tillämpa de påföljder som föreskrivs i artiklarna 1217 till 1231-7 i den franska civillagen.

 

 

ARTIKEL 6 - AVSAKNAD AV GARANTIER :

 

Kunden uppmärksammas på att ingen juridisk garanti är kopplad till de tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantören.

 

Vidare är Tjänsteleverantören endast bunden till Kunden genom en medelförpliktelse som består i utförandet av de beställda tjänsterna och inte genom en resultatförpliktelse, vilket Kunden uttryckligen accepterar och erkänner.

 

I detta avseende accepterar och erkänner Kunden också uttryckligen att :

 

 • Allt innehåll och alla tjänster som tillhandahålls av Tjänsteleverantören i någon form (artiklar, koncept, råd, idéer, strategier etc.) innehåller inte någon garanti eller något löfte av något slag för att uppnå de mål som Kunden har satt upp och som Tjänsteleverantören inte är bunden av (inklusive faktiska eller antagna fördelar, vinster, prestationer, resultat eller framgångar som man hoppas på som ett resultat av dessa mål); och

 

 • Tjänsteleverantören och dess närstående bolag, associerade bolag, tjänstemän, partners, tjänare, entreprenörer och anställda garanterar inte eller representerar inte Kunden på något sätt att Kunden kommer att uppnå något mål som fastställts av Kunden som Tjänsteleverantören och de föregående personerna inte är bundna till (inklusive faktiska eller påstådda fördelar, vinster, prestanda, resultat eller framgång som förväntas som ett resultat av sådant mål; och

 

 • Kunden ska inte orsaka Tjänsteleverantören några bekymmer eller söka Tjänsteleverantörens ansvar i händelse av att Kunden inte uppnår de mål som Kunden har ställt upp och som Tjänsteleverantören inte är bunden av (inklusive faktiska eller antagna fördelar, vinster, prestationer, resultat eller framgångar som förväntas till följd av sådana mål).

 

 

ARTIKEL 7 - IMMATERIELLA RÄTTIGHETER :

 

Alla texter, kommentarer, arbeten, illustrationer, bilder och fotografier, varumärken och databaser som återges och integreras på Webbplatsen är skyddade enligt immaterialrättslig och upphovsrättslig lagstiftning.

 

I enlighet med bestämmelserna i den franska lagen om immateriell äganderätt är därför endast privat användning tillåten. All reproduktion av webbplatsen, helt eller delvis, är strängt förbjuden.

 

 

ARTIKEL 8 - SKYDD AV PERSONUPPGIFTER :

 

De personuppgifter som kunden lämnar registreras i en datafil som förvaras hos tjänsteleverantören.

 

Tjänsteleverantören behandlar eller använder dessa uppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att kontakta kunderna och behandla deras förfrågningar.

 

Personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra Tjänsteleverantörens tjänster, såvida inte :

 • Kunder kan utöva sin rätt att få sina personuppgifter raderade under de förutsättningar som beskrivs nedan;
 • En längre lagringstid är tillåten eller ålagd enligt lag eller annan författning.

Under denna period kommer Tjänsteleverantören att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa personuppgifternas konfidentialitet och säkerhet, för att förhindra skada, radering eller åtkomst av obehöriga tredje parter.

 

Tillgång till personuppgifter är strikt begränsad till Tjänsteleverantörens personal och, i förekommande fall, till dess underleverantörer, vilka omfattas av tystnadsplikt och endast får använda uppgifterna i enlighet med Tjänsteleverantörens avtalsbestämmelser och tillämplig lagstiftning.

 

Förutom i de fall som anges ovan åtar sig Tjänsteleverantören att inte sälja, hyra ut, överföra eller ge tredje part tillgång till uppgifterna utan föregående samtycke från Kunderna, såvida inte detta krävs av legitima skäl (rättslig förpliktelse, bekämpning av bedrägeri eller missbruk, utövande av rätten till försvar etc.)

 

I enlighet med den franska dataskyddslagen av den 6 januari 1978 och den europeiska förordningen nr 2016/679/EU av den 27 april 2016 (tillämplig från och med den 25 maj 2018) har kunderna rätt att få tillgång till, rätta, överföra och radera sina uppgifter eller begränsa behandlingen av dem. De kan också, på legitima grunder, invända mot behandlingen av uppgifter som rör dem.

 

Kunden kan utöva dessa rättigheter, förutsatt att giltig identitetshandling uppvisas, genom att kontakta tjänsteleverantören på följande adress:

 • E-postadress : contact@chocolat-noir.net;
 • Postadress: Claude-Philippe CAZEMAJOUR, CHOCOLAT NOIR, 11 Robine Est - 33710 MOMBRIER.

För ytterligare information eller för att lämna in ett klagomål kan kunderna kontakta Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (mer information finns på www.cnil.fr).

Slutligen informeras kunderna om att det finns en lista mot telefonförsäljning "Bloctel", som de kan registrera sig på (https://www.bloctel.gouv.fr/).

 

ARTIKEL 9 - TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION :

Dessa allmänna försäljningsvillkor skall regleras av fransk lag. Alla tvister som uppstår i samband med utformningen, tolkningen eller genomförandet av dessa villkor ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för handelsdomstolen i BORDEAUX, oavsett om det finns flera svarande eller om tredje part är inblandad.

Claude CAZEMAJOUR

Grundare och inbiten gourmet

Vill du ha lite choklad?